Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN RS COMPONENTS

Alle orders worden door RS Components ("RS") aanvaard conform de uitvoer- en verkoopvoorwaarden zoals hieronder bepaald:

1. Algemeen

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten voor de verkoop van producten door RS Components, hierna "Verkoper" genoemd. Deze voorwaarden sluiten de toepassing van alle andere voorwaarden uit tenzij door een Klant uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen met een directeur van de Verkoper.

2. Bestellingen

RS Components is leverancier voor bedrijven, particulieren kunnen helaas niet bij ons bestellen. Bestellingen kunnen uitsluitend geplaatst worden per post, fax, telefoon, e-mail of via de website RS Online. Voor elke bestelling die geplaatst is, krijgt de Klant een orderbevestiging. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zal elke aanbieding van de Verkoper niet langer gelden dan voor de geldigheidsduur zoals vermeld in de Catalogus of op RS Online.

3. Prijs

 1. De geldende prijzen zijn de prijzen die op onze website RS Online vermeld staan. Alle prijzen worden in EUR en exclusief BTW aangeduid. RS Components behoudt zich het recht deze prijzen te allen tijde te wijzigen. De prijzen in onze catalogus of ander marketingmateriaal zijn louter indicatief.
  Voor online orders worden geen verzendkosten berekend. Voor orders die per telefoon, fax of e-mail worden doorgegeven met een totale waarde onder 50 EUR excl. BTW, zal een toeslag van 8,95 EUR excl. BTW berekend worden als verzendkosten.
 2. Voor kortingsacties geldt dat alle test- en meetapparatuur en Raspberry Pi-producten uitgesloten zijn van de actie.
 3. Op bepaade producten rekent RS verwijderingsbijdragen. Dit zijn kosten om batterijen en/of wit- en bruingoed milieuvriendelijk te kunnen recyclen en/of te ontmantelen. Deze kosten komen bovenop de aankoopprijs en worden door RS afgedragen via een aangifteformulier aan de instanties die namens de overheid zijn aangesteld om deze gelden te incasseren. Het bedrag wijkt af per artikel, deze bedragen kunnen wij helaas niet crediteren.

4. Betalingsvoorwaarden

 1. Alle leveringen dienen te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Bij een overschrijding van de toegestane betalingstermijn is de Klant vanaf dat moment de in dat land geldende wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is de Klant verplicht om een bedrag van € 75 plus 15% van de hoofdsom als incassokosten te voldoen.
 3. De Verkoper heeft het recht om bij een laattijdige betaling verdere leveringen op te schorten.

5. Levering

De leveringsdata en –termijnen zijn te allen tijde slechts indicatief. Voor afwijkingen hiervan is de Verkoper niet aansprakelijk en het geeft de Klant nimmer het recht om de Overeenkomst te annuleren.

6. Eigendomsvoorbehoud

 1. De Verkoper behoudt onverkort en volledig de eigendom van de Producten totdat de gehele verschuldigde betaling is ontvangen. Tot dat moment is de Klant evenmin gerechtigd om de Producten te verhuren, uit te lenen of op andere wijze te exploiteren dan wel uit haar macht te brengen.
 2. De Klant zal de Verkoper onmiddellijk informeren over elke gepretendeerde vordering van derden op de Producten zolang deze eigendom van de Verkoper zijn. De Klant zal de Producten die onder het eigendomsvoorbehoud van 6.1. vallen zorgvuldig, duidelijk herkenbaar en duidelijk afgezonderd als Producten van de Verkoper bewaren.

7. Productinformatie

 1. De informatie in de Catalogus en op RS Online is slechts indicatief. De Verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies of kosten als gevolg van enige onjuistheid of vergissing in deze informatie.
 2. De Klant draagt er uitsluitend zelf de verantwoordelijkheid voor dat de door hem bestelde producten geschikt zijn voor de door hem gewenste toepassing(en).

8. Garantie

 1. Indien het verkochte Product binnen één jaar na factuurdatum naar het oordeel van de Verkoper gebrekkig is, dan zal het Product, ter keuze van de Verkoper, kosteloos worden gerepareerd, vervangen dan wel worden gecrediteerd. Deze garantie geldt niet bij een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de Producten.
 2. De Koper dient dit ter kennis te brengen van de Verkoper, uiterlijk binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, bij gebreke waarvan geen aanspraak kan worden gemaakt op deze garantie.

9. Retourneren van producten

 1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade bij transport van Producten, ook niet indien de vervoerder door de Verkoper is gekozen.
 2. De Klant wordt geacht de Producten naar tevredenheid te hebben aanvaard wanneer door hem geen schriftelijke klacht binnen één werkdag na levering aan Verkoper is gezonden. Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op en Verkoper heeft een onderzoeksrecht naar de klacht.
 3. De Klant heeft 30 dagen vanaf de datum van levering om toestemming te vragen voor terugzending van Producten. De Klant dient via RS Online een retournummer bij Verkoper aan te vragen. Verkoper zal de Klant berichten over de verdere afhandeling.
 4. Producten uit de extended range van RS Components kunnen niet worden geretourneerd.

10. Exonoratie

De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of schade (gevolgschade of andere schade) van de Klant, zijn werknemers, vertegenwoordigers of derden in geval van een tekortkoming in een nakoming van zijn verbintenissen, gebrekkige Producten of in andere gevallen, indien niet vaststaat dat een dergelijk verlies of een dergelijke schade is veroorzaakt door opzet of door grove schuld van de Verkoper.

11. Tussentijdse beëindiging

Als de Klant tekort schiet in de nakoming van de verbintenis jegens de Verkoper, failliet wordt verklaard of in surseance van betaling geraakt, dan wel daartoe een aanvraag heeft gedaan, zullen alle vorderingen van de Verkoper op de Klant onmiddellijk opeisbaar worden.

12. Technische informatie/intellectuele eigendom

Alle knowhow, informatie, modellen, monsters of tekeningen en rechten op intellectuele eigendom m.b.t. de Producten blijven eigendom van de Verkoper. Behoudens schriftelijke toestemming van de Verkoper zal de Klant deze niet kopiëren, gebruiken of aan derden ter beschikking stellen, dan wel enige aanduiding van de Verkoper verwijderen, onherkenbaar maken of van een nadere toevoeging voorzien.

13. Overmacht

De Verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht en is gerechtigd om de nakoming van de Overeenkomst uit te stellen dan wel op te zeggen. Onder overmacht wordt in ieder geval staking, beschadiging van Producten en schade aan Productiefaciliteiten begrepen.

14. Bescherming van de bedrijfsinformatie

RS behoort tot een internationale Groep van ondernemingen die eigendom is van Electrocomponents plc. Elk lid van deze groep mag uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken met als doel u bepaalde services aan te bieden. Bovendien kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan organisaties die wereldwijd met ons samenwerken (bvb. creditadviesbureaus, organisaties die onze computersystemen bewaken, mailingbedrijven, callcenters). Wij zullen u informatie versturen over overige producten en services die RS aanbiedt en voor u interessant kunnen zijn. Als u deze extra informatie niet wenst te ontvangen, neemt u dan contact op met de afdeling Marketing van RS Components via marketing@rsonline.nl.

April 2013