ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN RS COMPONENTS

         

 Alle bestellingen die RS aanvaardt, zijn onderworpen aan de onderstaande Verkoopvoorwaarden:

(Bijgewerkte versie juli 2019)


Van de besloten vennootschap:

 

-       RS Components B.V. (hierna te noemen “RS”).

Kantoorhoudende te Haarlem aan de Bingerweg 19 (2031 AZ) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33298393.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33298393.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, verkopen en leveringen van en/of door en/of namens “RS” -zonder in opsomming volledigheid te pretenderen-.

2.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uit offertes, overeenkomsten, verkopen en leveringen van en/of door en/of namens “RS” -zonder in opsomming volledigheid te pretenderen-die direct en/of indirect uit eerdere aanbiedingen, overeenkomsten en/of verzoeken daartoe voortvloeien –zonder in opsomming volledigheid te pretenderen-.

3.     Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

4.     “RS” levert bij uitsluiting in business-to-businessverband. Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook geuit, dienen bij uitsluiting betiteld te worden als zijnde in zakelijk verband gedaan en geuit.

5.     Deze voorwaarden zijn leidend ten aanzien van navolgende voorwaarden en prijzen en dienen waar nodig ter completering van:

-          het beleid ter zake “Gebruiksvoorwaarden van de website”;
-          het beleid ter zake “Privacy”;
-          het beleid ter zake “Gegevensbescherming”;
-          het beleid ter zake “Email security”;
-          het beleid ter zake “Cookies”;
-          het beleid ter zake “Acceptabel gebruik van de website”;
-          het beleid ter zake “Omkopingsbestrijding”.

Deze voorwaarden zijn niet leidend ten aanzien van exporttransacties en/of producten en/of diensten van “Product Plus”.

6.     De eventuele vernietigbaarheid en/of nietigheid van (een deel van) deze voorwaarden, laat de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onvoorwaardelijk intact. Bij een inhoudelijke discussie over de reikwijdte en interpretatie van (frasen uit) deze voorwaarden, heeft “RS” een doorslaggevende stem ter zake de uitleg en werking van deze voorwaarden. Partijen verbinden zich voorts aan elke usance en/of handelswijze binnen de branche, tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden afwijkend wordt bepaald.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en prijzen

1.     Alle aanbiedingen, zoals offertes, kostenbegrotingen, prijsopgaven -zonder in opsomming volledigheid te pretenderen- zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en zelfs indien er in de aanbieding een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld.

2.     Alle bij een offerte, kostenbegroting, prijsopgave -zonder in opsomming volledigheid te pretenderen- verstrekte informatie en/of specificaties inzake hoeveelheden, maten, aantallen, gewichten, inhoud, afwerking et cetera, geldt/gelden steeds bij benadering en zijn voor “RS” slechts bindend indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk door haar is bevestigd.

3.     “RS” is gerechtigd om af te wijken van eerder aangeboden prijzen, zelfs als deze reeds schriftelijk werden bevestigd en/of overeengekomen. Zulks, op basis van onvoorziene omstandigheden, waarbij te denken valt aan natuurrampen, stakingen en/of extreme prijsstijgingen -zonder in opsomming volledigheid te pretenderen-. Zulks, indien er tussen dagtekening van de aanbieding en/of overeenkomst en de feitelijke datum van levering/uitvoering meer dan dertig dagen is en/of zal zijn gelegen. Voor wat betreft de op de website van “RS” weergegeven prijzen behoudt “RS” zich het recht voor om de prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen, zulks zonder voorafgaande kennisgeving. Voor wat betreft de prijzen die “RS” in haar catalogi vermeldt, zal “RS” expliciet aangeven dat die prijzen gewijzigd zouden kunnen worden, waarbij de prijsstellingen op haar website als zijnde leidend ten opzichte van op andere wijze(n) geuite prijsstellingen hebben te gelden. Zulks geldt ook ten aanzien van de afleveropties en de daarmee gepaard gaande prijsstellingen.

4.     De afnemer dient bij zijn of haar bestellingen gebruik te maken van de voorraadnummers van “RS” en van de prijseenheden die worden gebruikt op de website en/of haar catalogi. Ook dient afnemer bij bestelling expliciet een leveringsoptie te kiezen. Teneinde doublures te voorkomen dient de bestelling de woorden “uitsluitend ter bevestiging” te vermelden.

5.     Indien er per saldo geen overeenkomst tussen partijen tot stand komt, is “RS” gerechtigd de aan  een aanbieding bestede tijd en/of kosten in rekening te brengen bij de partij aan wie de aanbieding werd gedaan. Zulks, op basis van een adstruerend schriftelijk en gespecificeerd overzicht.

6.     “RS” behoudt zich het recht voor om uit hoofde van haar streven naar voortdurende productverbetering, zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met de levering van een product en/of het ontwerp te veranderen. Deze wijzigingen kunnen zelfs plaatsvinden tijdens de geldigheidsduur van (prijs)opgaven op de website en/of in actuele catalogi.

7.     Aanbiedingen worden gedaan in euro, exclusief BTW en exclusief andere heffingen (van overheidswege), tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is aangegeven.

 

Artikel 3. Overeenkomst

 1.     Een overeenkomst met “RS” komt tot stand door aanvaarding van een aanbieding door “RS”. Onder aanvaarding wordt verstaan de afgifte door de afnemer van een ongewijzigde en voor akkoord ondertekende aanbieding van “RS”, dan wel een andere uiting en/of handeling waaruit onvoorwaardelijk en eenduidig een akkoord met een aanbod van “RS” blijkt.

2.     In alle gevallen geldt dat de aanbieding van “RS” geacht wordt de inhoud van de (koop)overeenkomst tussen partijen juist en volledig weer te geven en dat “RS” haar aanbieding zonder meer kan herroepen tot 3 werkdagen na aanvaarding door de afnemer. Aanbiedingen krachtens artikel 2 hebben een geldigheidsduur van maximaal dertig dagen na dagtekening.

3.     In de uitzonderlijke gevallen waarin de afnemer zijn of haar opdracht mondeling aan “RS” verstrekt, wordt de daaropvolgende schriftelijke bevestiging zijdens “RS” geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Zulks, tenzij de afnemer “RS” onverwijld, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na bevestiging, schriftelijk van zijn of haar bezwaren tegen die bevestiging op de hoogte stelt.

4.     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het de afnemer niet toegestaan om werkzaamheden, materialen en/of onkosten van hem of haar, dan wel derden –uit welke hoofde dan ook- aan “RS” door te berekenen en/of met haar te verrekenen.

5.     “RS” behoudt zich het recht voor om bestellingen -zonder nadere opgaaf van reden- te weigeren en zal de afnemer daar binnen een redelijke termijn na bestelling per mail van op de hoogte stellen.

 

Artikel 4. Leveringen

1.     Door “RS” opgegeven levertijden en termijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale tijden en termijnen. Termijnen vangen aan op de datum waarop “RS” de order schriftelijk dan wel digitaal heeft bevestigd. Zulks, mits “RS” op dat moment de beschikking heeft over alle benodigde gegevens en informatie. Bovendien heeft “RS” voorraadnummers van tien cijfers die beginnen met “2508…” en/of “2509…” nimmer op voorraad.

2.     Een overeengekomen levertijd en/of termijn is niet fataal. Vindt levering door “RS” niet op en/of binnen de overeengekomen tijd en/of termijn plaats, dan is “RS” eerst in verzuim nadat de afnemer haar schriftelijk heeft gesommeerd om alsnog binnen een redelijke termijn te leveren/gevolg te geven aan verplichtingen voortvloeiend uit een tussen partijen geldende overeenkomst.

3.     De afnemer kan de opdracht niet annuleren en/of ontbinden wegens overschrijding van een levertijd en/of termijn. Zulks geldt eveneens voor wat betreft de weigering van producten. De afnemer heeft geen recht op schadevergoeding -in welke vorm dan ook- bij overschrijding van een levertijd en/of termijn. Voor zover leveringen niet ineens volledig kunnen worden geleverd, wordt het restant in backorder geplaatst of -enkel wanneer “RS” daartoe besluit-  voor dat deel geannuleerd.

4.     Leveringen geschieden binnen de reguliere werktijden van “RS”, van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot en met 17.30 uur. Voor leveringen buiten genoemde dagen en/of tijden gelden andere tarieven. Als moment van levering geldt het door en/of namens “RS” aanbieden van het product (en/of dienst) op de overeengekomen plaats en tijd, ook indien de afnemer het product niet (persoonlijk) in ontvangst neemt. Op dat moment gaat bovendien de termijn in als bedoeld in artikel 8.1. Van levering is bovendien sprake indien uit (transport)documenten blijkt dat de door de afnemer ingeschakelde vervoerder het product in ontvangst heeft genomen. “RS” kan en mag externe leveranciers inzetten bij haar leveringen.

5.     Indien een levering meer tijd vergt dan door partijen overeengekomen, dan wel -bij gebreke van expliciete afspraken ter zake- meer tijd vergt dan redelijk en billijk te noemen is, zijn de uit die vertraging voortvloeiende kosten en/of schade voor rekening van de afnemer.

6.     Indien er geen concrete lever- en/of afnamedatum is overeengekomen, zal de afnemer uiterlijk binnen drie maanden na schriftelijke (opdracht)bevestiging zijdens “RS” moeten afnemen. Door de afnemer bestelde, maar na drie maanden nog immer niet afgenomen producten, kunnen in dat geval per direct bij de afnemer in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5. Annuleren en retourneren

1.    “RS” kan –bij uitsluiting schriftelijk- toestaan dat een bestelling (deels) wordt geannuleerd, mits zij de kosten die zij heeft gemaakt door de afnemer betaald krijgt en mits een retourmogelijkheid op voorhand expliciet schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen. De in dit artikel bedoelde annuleringen doelen niet op producten en/of diensten die onder het artikel ter zake “Klachten en garantie” vallen en op producten en/of diensten die nadrukkelijk van retournering zijn uitgesloten.

 2.   Om een retournummer te verkrijgen dient de afnemer via de website van “RS” een retour aan te melden;

-          Retourzendingen dienen plaats te hebben, uiterlijk binnen dertig dagen na de leveringsdatum (zoals wordt vermeld in de leveringsdocumentatie);

-          Producten dienen in hun originele staat en verpakking te worden geretourneerd aan “RS” en in een staat die ervoor zorgt dat deze onmiddellijk opnieuw kunnen worden verkocht;

-          De afnemer dient alle instructies die op de website van “RS” staan na te leven. Producten dienen naar behoren verpakt en geëtiketteerd te worden en voorzien te worden van het referentienummer van “RS”.

 

De procedures voor het aanmelden van retourzendingen worden uiteengezet op:

https://nl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=services/retouren

 

Artikel 6. Meer- en/of minderwerk

1.     Wijzigingen in de (koop)overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

2.     Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat er een wijziging dient te worden doorgevoerd in eigenschappen, hoeveelheden, maten, bestanddelen -zonder in opsomming volledigheid te pretenderen-, heeft “RS” het recht om op basis van voortschrijdende inzichten, die wijzigingen eenzijdig door te voeren en die wijzigingen afzonderlijk als zijnde “meer- en/of minderwerk” in rekening te brengen.

3.     Geringe, in de branche gebruikelijke en/of technisch niet te vermijden afwijkingen en/of verschillen in kwantiteit en/of kwaliteit en/of eigenschappen van producten (zoals afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur en/of andere geconstateerde gebreken) vormen geen basis voor een beroep op tekortkoming, zoals bedoeld in dit artikel.

4.     “RS” is gerechtigd om met aanpassingen in oorspronkelijke bestellingen gepaard gaande (extra) kosten aan de afnemer door te belasten. Leveringen van minder producten en/of diensten vormen daarentegen geen onvoorwaardelijke basis tot beperking van oorspronkelijk aangeboden en/of overeengekomen prijzen en/of hoeveelheden, indien de aanpassingen voortvloeien uit aanwijzingen door en/of vanwege de overheid, in geval van afwijkingen in stelposten en/of hoeveelheden die de afnemer te verwijten zijn en wanneer het speciaal voor de afnemer bestelde en/of vervaardigde producten en/of gemaakte kosten betreft, zonder in opsomming volledigheid te pretenderen.

5.     Bij een verschil van 5% of minder tussen de overeengekomen hoeveelheden en de daadwerkelijk geleverde hoeveelheden en/of bestede uren, wordt “RS” geacht haar (levering)plicht(en) te zijn nagekomen en ontstaat er geen recht op (gedeeltelijke) creditering.

 

Artikel 7. Verplichtingen de afnemer

1.     De afnemer zorgt ervoor dat:

-     Benodigde tekeningen, berekeningen en/of andere noodzakelijke gegevens (tijdig en volledig) voorhanden zijn;

-     Er zich in het algemeen geen omstandigheden voordoen, die een potentiële vertraging van werken en/of (op)leveringen  negatief beïnvloeden;

-     Klaarblijkelijke fouten en/of gebreken in door “RS” op basis van door de afnemer verstrekte informatie te vervaardigen, vervaardigde en/of te leveren producten, direct aan “RS” kenbaar worden gemaakt.

2.     Vertragingen, extra werkzaamheden, extra materialen, extra tijd, in het algemeen alle factoren en/of omstandigheden, die de afnemer direct en/of indirect te verwijten zijn en/of derden namens hem of haar, door een doen en/of nalaten ontstaan, komen voor rekening van de afnemer. De afnemer is bovendien verplicht om schade (aantoonbaar) zoveel als mogelijk te beperken.

 

Artikel 8. Klachten en garantie

1.     De afnemer is gehouden om geleverde producten onmiddellijk na levering grondig te controleren op gebreken, zoals transportschade, afwijkende afmetingen, afwijkende hoeveelheden -zonder in opsomming volledigheid te pretenderen-. Gebreken dienen uiterlijk binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan “RS” kenbaar gemaakt te zijn, op straffe van verval van het recht op reclame.

2.     De bezwaartermijn behelst acht werkdagen, indien de wijze waarop de producten zijn verpakt en/of gelost, er redelijkerwijze aan in de weg staat, dat de afnemer de producten bij levering in volle omvang kan controleren. Lid 1 geldt nadrukkelijk ook voor wat betreft een mogelijk beroep op non-conformiteit, lees “garantie” op door “RS” geleverde producten.

3.     In het geval van een door “RS” gegrond bevonden klacht, heeft zij het recht de onvolkomenheden binnen een redelijke termijn te herstellen dan wel de betreffende producten te vervangen. “RS” is echter niet gehouden tot vergoeding van enige schade direct en/of indirect voortvloeiend uit de gegrond bevonden klacht, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld.

4.     In het geval de afnemer, met inachtneming van de bepalingen van dit artikel en van artikel 5, stelt dat de kwantiteit en/of eigenschappen van de door “RS” geleverde producten afwijken van de schriftelijk overeengekomen kwantiteit en/of eigenschappen –aldus buiten toegestane marges in afwijkingen-, kan er een deskundigenrapport worden opgesteld. De deskundige wordt in overleg door partijen aangewezen. Het deskundigenrapport wordt uiterlijk binnen een maand na dagtekening van de klacht aangevraagd. Bij een staken van stemmen wijst “RS” de deskundige aan. De kosten van het deskundigenonderzoek komen voor rekening van de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij.

5.     Met inachtneming van hetgeen tussen partijen mogelijk schriftelijk over keuringsmethodieken is overeengekomen, heeft de afnemer het recht om het product en/of de wijze waarop het product vervaardigd is, te (laten) keuren, teneinde vast te (laten) stellen of het product voldoet aan de criteria die partijen zijn overeengekomen. De kosten van keuring komen voor rekening van de afnemer, tenzij er goede, bewijsbare gronden bestaan tot (gedeeltelijke) afkeuring van de producten. Een keuring vindt enkel plaats indien zulks op voorhand schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen, en wel in de fabriek of op het terrein van de leverancier.

6.     Klachten, al dan niet naar aanleiding van een keuring, leveren nimmer een recht tot opschorting van betalingsverplichtingen op.

7.     Een vordering/klacht van de afnemer uit hoofde van dit artikel, vervalt onvoorwaardelijk en zonder nadere aankondiging door en/of namens ““RS”, indien er binnen een jaar nadat de feiten en/of omstandigheden waar de vordering/klacht van en/of namens de afnemer op zijn gebaseerd en bekend zijn geworden, de vordering/klacht nog immer niet bij een rechtsprekende instantie aanhangig is gemaakt.

8.     Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden, is “RS” na levering niet meer aansprakelijk, tenzij het product een verborgen gebrek bevat dat aan “RS” kan worden toegerekend. Een gebrek geldt als zijnde “verborgen”, wanneer de afnemer het redelijkerwijs bij nauwgezette keuring bij (op)levering niet had kunnen ontdekken. Echter, een vordering op basis van verborgen gebreken vervalt, indien deze niet binnen twee jaren na (op)levering bij een rechtsprekende instantie aanhangig is gemaakt.

 

Artikel 9. Tussentijdse ontbinding overeenkomst/ beëindiging in onvoltooide staat

1.     “RS” behoudt zich het recht voor om haar verplichtingen op te schorten, de (koop)overeenkomst eenzijdig te ontbinden en/of de (op)levering in de (onvoltooide) staat waarin het zich bevindt, te beëindigen indien:

-     De voortgang van de levering langer dan 8 kalenderweken wordt vertraagd. Te rekenen vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leverdatum, en wel direct en/of indirect het gevolg van omstandigheden waarvoor de afnemer verantwoordelijk is;

-     De afnemer enige (betaling)verplichting niet stipt nakomt en/of producten niet en/of niet tijdig in ontvangst genomen heeft, zonder dat een ingebrekestelling nodig is;

-     Vóór en/of tijdens de (op)levering blijkt dat de (op)levering door één of meerdere niet aan “RS” te verwijten oorzaak/oorzaken niet en/of slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd. “RS” heeft alsdan het recht om in overleg met de afnemer de uitvoering van de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan wel de (op)levering in onvoltooide staat te beëindigen;

-     De afnemer en/of direct en/of indirect aan hem of haar gelieerde entiteiten insolvent geraakt/geraken;

-     De afnemer zijn of haar bedrijf geheel dan wel gedeeltelijk in eigendom overdraagt;

-     Er een crediteurenregeling geëntameerd wordt;

-     Er beslag gelegd wordt onder de afnemer en/of direct en/of indirect aan hem of haar gelieerde entiteiten;

-     Een kredietfaciliteit wordt opgezegd;

-     De afnemer willens en wetens onjuiste en/of onvolledige informatie verschaft blijkt te hebben;

-     De nakoming van (betaling)verplichtingen in het algemeen op enigerlei wijze in het gedrang komt.

2.     Voorzieningen die “RS” moet treffen in gevallen als bedoeld in lid 1 van dit artikel, mogen als meerwerk worden verrekend en/of gefactureerd, evenals de schade die “RS” ten gevolge van de tussentijdse ontbinding en/of beëindiging lijdt.

3.     In geval van ontbinding en/of beëindiging van de overeenkomst/het werk in onvoltooide staat, heeft “RS” naast het op dat moment reeds gefactureerde bedrag, hetwelk terstond opeisbaar wordt, recht op een bedrag ad per saldo 30% van het totale orderbedrag, zulks in aanvulling op en vermeerderd met de in het vorige lid beschreven (schade)vergoeding. Aanspraken van “RS” op hetgeen voor het overige ter zake de overeenkomst en/of geldende afspraken door de afnemer verschuldigd is, blijven ongewijzigd.

4.     In een geval als bedoeld in de voorgaande leden, en waarop een ontbinding volgt, zullen alle vorderingen van “RS” en alle verplichtingen van de afnemer jegens “RS” onmiddellijk, geheel en ineens opeisbaar zijn.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1.     De afnemer is bij uitsluiting verantwoordelijk voor de juistheid van alle door hem of haar verschafte (technische) gegevens. Eventuele fouten in hoeveelheden, samenstellingen, tekeningen (waaronder begrepen productietekeningen), berekeningen -zonder in opsomming volledigheid te pretenderen-, die gebaseerd zijn op door en/of vanwege de afnemer verschafte gegevens, komen geheel en bij uitsluiting voor rekening en risico van de afnemer. “RS” is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden in aanbiedingen op haar website, haar catalogi en/of in haar advertenties –zonder in opsomming volledigheid te pretenderen-. Laatstgenoemde publicaties hebben dan ook niet te gelden als een aanbod dat kan worden aanvaard, doch als een uitnodiging van “RS” aan haar (potentiële) afnemer tot het doen van een aanbod tot koop.

2.     “RS” is niet aansprakelijk voor:

-     Directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van stagnatie in werkzaamheden en planningen;

-     Schade als gevolg van wijzigingen in de eigenschappen van door “RS” geleverde producten, zoals door en/of namens de afnemer later toegevoegde stoffen en/of bestanddelen;

-     Schade door een gebrekkige verwerking van door en/of namens “RS ”geleverde producten;

-     Schade voortvloeiend uit een (verwerking)advies ten aanzien van door en/of namens “RS” te leveren en/of geleverde producten, voor zover dat advies niet schriftelijk is gegeven en/of bij aantoonbaar onjuiste opvolging van een schriftelijk advies;

-     Schade aan producten, ontstaan tijdens het vervoer naar de afnemer.

3.     Indien en voor zover er op “RS” enige aansprakelijkheid mocht rusten, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor “RS” ter zake verzekerd is. In het geval er geen (succesvolle) aanspraak gemaakt kan worden op een verzekering, is de aansprakelijkheid van “RS” beperkt tot maximaal het factuurbedrag ter zake desbetreffende producten en/of diensten.

 

Artikel 11. Privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1.     De afnemer stemt er onvoorwaardelijk mee in, dat “RS” bij de uitvoering van overeenkomst(en) mogelijk gebruik maakt van derden. Ook in die gevallen gelden de bepalingen uit deze voorwaarden.

2.     Indien het in het kader van de uitvoering van overeenkomst(en) voor “RS” noodzakelijk is om aan deze derden (persoons)gegevens te verstrekken, waarbij “RS” als verwerkingsverantwoordelijke heeft te gelden, of wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat en/of als daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat, zal “RS” in het kader van de “AVG” met deze derde partij een afzonderlijke verwerkersovereenkomst sluiten, tenzij dat op grond van een (wettelijke) regeling niet nodig is. Vorenstaande verplichting geldt anders om ook, te weten in een situatie waarin nu juist de afnemer als verwerkingsverantwoordelijke heeft te gelden.

3.     De afnemer informeert “RS” op eerste verzoek direct schriftelijk over de wijze waarop hij of zij uitvoering geeft aan zijn of haar wettelijke verplichting op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

4.     De afnemer vrijwaart “RS” voor aanspraken door en/of namens (rechts)personen van wie (persoons)gegevens zijn verwerkt en/of worden verwerkt, op grond van de wet. Dit, tenzij de afnemer bewijst dat de feiten en/of omstandigheden, die aan de aanspraak ten grondslag liggen, uitsluitend aan “RS” toegerekend moeten worden.

5.     De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met een door “RS ”verleende dienst samenhangen, ligt uitsluitend bij de afnemer. De afnemer staat er onvoorwaardelijk voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de betreffende (persoons)gegevens niet onrechtmatig is/zijn en geen inbreuk maakt/maken op enig recht van derden. De afnemer vrijwaart “RS” tegen elke vordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens en/of de uitvoering van de overeenkomst.

6.     “RS” zal ter zake (informatie)beveiliging voorzieningen treffen die beantwoorden aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) daaraan stelt. Zulks met dien verstande, dat de beveiliging voldoet aan het niveau dat, gelet op de stand van de techniek, “redelijk” te noemen is en de met het oog op de gevoeligheid van de (persoons)gegevens en de aan de specifieke beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk zijn.

7.     Privacygevoelige informatie zal door “RS” uiterlijk zeven jaar na de datum waarop een relatie en/of opdracht en/of overeenkomst is beëindigd, verwijderd en/of gewist worden.

8.     Derden zullen aan (de inhoud van) deze voorwaarden geen rechten kunnen ontlenen.

 

Artikel 12. Overmacht

1.     In geval van overmacht is “RS” gerechtigd de overeenkomst te annuleren en/of haar leveringsverplichtingen (al of niet gedeeltelijk) op te schorten. Onder overmacht wordt een situatie verstaan conform artikel 6:75 BW en in aanvulling daarop heeft onder meer als overmacht te gelden een stremming van de aanvoer van grondstoffen en/of materialen, malversaties ten aanzien van machines en/of gereedschappen, niet beschikbare vervoer- en/of transportmiddelen, overheidsmaatregelen, situaties waarin toeleveranciers van “RS” in gebreke blijven -zonder in opsomming volledigheid te pretenderen-, waardoor vertraging optreedt in het normale productie- en/of afleverproces zijdens “RS” en/of haar toeleveranciers.

2.     In het geval “RS” bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde en/of leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden die facturen te voldoen, als waren het facturen op basis van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13. Geheimhouding en intellectueel eigendom

 1.     De afnemer verplicht zich onvoorwaardelijk tot vertrouwelijke behandeling/ geheimhouding van alle informatie die hij of zij, alsmede alle direct en/of indirect aan hem of haar gelieerde entiteiten in het kader van (de uitvoering van) de overeenkomst is aangereikt en/of hem of haar ter beschikking is gesteld, zulks in de ruimste zin des woords.

De verplichting krachtens lid 1, strekt zich bovendien uit tot intellectuele eigendomsrechten en/of auteursrechten op de door “RS” in het kader van de overeenkomst ontwikkelde en geleverde producten en/of diensten. Die eigendomsrechten blijven bij uitsluiting voorbehouden aan “RS” en/of derden van wie “RS” het gebruiksrecht heeft gekregen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik en/of verwerking door de afnemer van de door “RS” geleverde producten, verleent “RS” de afnemer schriftelijk een beperkt, non-exclusief en niet overdraagbaar recht tot gebruik van die specifieke informatie, waaronder intellectuele eigendomsrechten, rustend op die producten en/of diensten.

2.     Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en/of berekeningen (lees; “informatie”)–zonder in opsomming volledigheid te pretenderen en al of niet ten aanzien van informatie waar auteursrechten op rusten-, door en/of namens “RS” verstrekt en/of opgesteld, blijven eigendom van “RS” en mogen door een (mogelijke) afnemer bovendien niet aan derden worden getoond, bijvoorbeeld met als doel op basis van die informatie een vergelijkbare offerte en/of opdracht aan te vragen en/of aan te bieden en/of te verkrijgen. In het algemeen geldt het verbod voor wat betreft het oogmerk om met behulp van die informatie enig voordeel –in welke vorm dan ook- voor zichzelf dan wel voor derden namens hem/haar te verkrijgen.

3.     Indien er uiteindelijk geen overeenkomst tussen partijen tot stand komt, is de partij aan wie de informatie werd verstrekt, onvoorwaardelijk verplicht de informatie aan “RS” te retourneren en kopieën en/of afschriften te vernietigen, en wel binnen veertien dagen nadat “RS” daar schriftelijk om heeft verzocht. Aan die verplichting dient eveneens gevolg te worden gegeven, ook zonder expliciet schriftelijk verzoek daartoe, en wel uiterlijk binnen drie maanden na een aanbieding, waar uiteindelijk geen overeenkomst en/of afspraken uit voortvloeide(n), gedeeltelijke acceptatie incluis.

4.     Indien “RS” (wel) bereid is tot (eigendom)overdracht van intellectuele eigendomsrechten, kan die overdracht enkel schriftelijk worden overeengekomen. Zulk een overdracht houdt nimmer in dat het recht en/of de mogelijkheid van “RS” om de aan die eigendomsrechten ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, programmeertalen, protocollen -zonder in opsomming volledigheid te pretenderen- zelf te blijven gebruiken en/of ontwikkelen, op enigerlei wijze wordt beperkt. “RS” kan en mag de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, programmeertalen, protocollen -zonder in opsomming volledigheid te pretenderen-, ook voor andere doeleinden blijven gebruiken en/of exploiteren. Evenmin tast zulk een overdracht het recht van “RS” aan om onderzoek te doen en/of ontwikkelingen door te voeren, die gelijk zijn en/of ontleend zijn aan een overgedragen intellectueel eigendomsrecht.

5.     “RS” is te allen tijde gerechtigd om haar naam op en/of bij een werk en/of product te (laten) vermelden of juist te (laten) verwijderen. Indien “RS” op de door haar geleverde producten aanduidingen heeft aangebracht, waaruit blijkt dat zij de intellectuele eigendomsrechten daarop in eigendom heeft, mogen deze niet worden verwijderd en/of gewijzigd zonder haar schriftelijke toestemming.

6.     “RS” geeft geen garantie dat de door haar geleverde producten en/of diensten géén inbreuk vormen op het intellectuele eigendomsrecht van één of meerdere entiteiten.

7.     Bij overtreding van het in de voorgaande leden bepaalde, verbeurt de afnemer een dadelijk en ineens opeisbare boete van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding en € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Zulks, zonder dat “RS” gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van “RS” om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14. Risico en eigendomsvoorbehoud

1.     Door en/of namens “RS” geleverde producten en/of diensten zijn na levering direct voor rekening en risico van de afnemer.

2.     Alle door “RS” geleverde producten blijven eigendom van “RS” totdat de afnemer alle verplichtingen uit alle met “RS” gesloten (koop)overeenkomsten is nagekomen.

3.     Het is de afnemer niet toegestaan om door en/of vanwege “RS” geleverde producten te verpanden en/of aan een derde enig recht daarop te gunnen, zolang het eigendom van die producten niet aan hem of haar is overgedragen.

4.     De afnemer verplicht zich om geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden, tegen bijvoorbeeld schade door brand, water en diefstal. Zulks ongeacht of de afnemer de bewuste producten al of niet reeds heeft betaald. De afnemer verplicht zich om op eerste verzoek aan “RS” bewijs van verzekering te overleggen.

5.     De afnemer geeft onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan “RS”, dan wel aan een door haar aan te wijzen derde, om in alle gevallen waarin “RS” haar (eigendom)rechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de “eigendommen” van “RS” zich bevinden en die producten mee te nemen. Bovendien houdt een eis tot retournering (en een feitelijke retournering) niet automatisch in dat een (volledige) betalingsverplichting vervalt.

 

Artikel 15. Betaling, rente, verzuim en zekerheid

1.     Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling, levering onder rembours en/of zekerheid strekkende tot betaling van haar vordering(en) te verlangen, dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum door “RS” ontvangen te zijn. Facturen worden in PDF-formaat naar de afnemer gemaild op een door laatstgenoemde verstrekt adres, tenzij partijen ter zake expliciet (schriftelijk) anders overeenkwamen.

2.     In het geval de afnemer een vervallen factuur/opeisbare factuur onbetaald laat, zijn alle facturen aan het adres van diezelfde de afnemer en/of aan hem of haar gelieerde entiteiten direct opeisbaar, aldus ongeacht vervaldata. Directe en algehele opeisbaarheid verschijnt ook in het geval van insolventie van de afnemer en/of aan hem of haar gelieerde entiteiten en/of in situaties waarin “RS” gerede twijfel heeft aan een correcte nakoming van (betalings)verplichtingen door de afnemer. In het laatste geval wordt bijvoorbeeld gedacht aan een beslag ten laste van de afnemer en/of aan hem of haar gelieerde entiteiten.

3.     “RS” behoudt zich het recht voor om haar (op)leveringen op te schorten en/of te staken totdat een voorschot en/of zekerheid is ontvangen en/of indien een opeisbare factuur door de afnemer onbetaald wordt gelaten en/of zij anderszins gerede twijfel heeft over een juiste nakoming van (betaling)verplichtingen.

4.     Bij non-betaling binnen de gestelde fatale termijn, is “RS” gerechtigd om 1% per maand ter zake rente over haar opeisbare vordering in rekening te (laten) brengen, alsmede alle kosten verbonden aan het in en/of buiten rechte verhaald krijgen van haar vordering. Zulks, op basis van een vast percentage ad 15% gerekend over de opeisbare vordering vermeerderd met verschuldigde debetrente tezamen en met een minimum van € 500,00. In het geval het op basis van de wet te vorderen rentepercentage hoger is dan het percentage ad 1% per maand, heeft de wettelijke (handels)rente conform artikel 6:119(A) BW te gelden, zo ook indien zulks op basis van de wet verplicht is.

5.     In het geval er (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd zijn, strekken betalingen van latere datum door en/of namens de afnemer gedaan, achtereenvolgens in mindering ter voldoening van verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, gerechtelijke kosten, rente en tot slot van de facturen van “RS”. Dat laatste in volgorde van factuurdatum, ongeacht  betalingskenmerken.

 

Artikel 16. Battle of forms

1.    Deze voorwaarden prevaleren nadrukkelijk boven (de inhoud van) algemene leverings-, inkoop-, betalingsvoorwaarden –hoe ook genoemd- van de afnemer en/of derden namens hem of haar, ongeacht het stadium waarin deze voorwaarden aan de afnemer ter hand zijn gesteld en/of de afnemer kennis zou hebben kunnen dragen van (de inhoud van) deze voorwaarden. Aldus nadrukkelijk ook indien blijkt dat de afnemer eerder zijn of haar algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en/of inkoopvoorwaarden –zonder in opsomming volledigheid te pretenderen- aan “RS” ter hand heeft gesteld.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze


1.    
Op de overeenkomst tussen “RS” en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Geschillen, zulks in de breedste zin des woords, tussen “RS” en haar de afnemer zullen ter beslechting aan de Rechtbank Noord-Holland worden voorgelegd. Dit, tenzij uit de aard van het geschil een voorkeur van “RS” voor een ander arrondissement voortvloeit of een competentiegrens op basis van dwingend recht zulks verbiedt.

 

Artikel 18. Slotbepalingen

1.     “RS” behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen in deze voorwaarden door te voeren, indien de afnemer binnen veertien dagen nadat het voornemen daartoe (bewijsbaar) per mail en/of per gewone post aan hem of haar kenbaar gemaakt is, de aangekondigde wijziging(en) niet nadrukkelijk (bewijsbaar) heeft betwist.

2.     Deze voorwaarden hebben onder meer tot doel om tussen partijen te maken afspraken op voorhand zo volledig als redelijkerwijs mogelijk is, te beschrijven, zo ook voor wat betreft een uiteindelijke niet-nakoming van die afspraken. Daar waar gerept wordt over geleverde “producten”, kan er wellicht ook sprake zijn van geleverde “diensten”. Daar waar gerept wordt over “leveringen”, kan er ook gedoeld worden op “(op)leveringen”. Concreet zal er steeds afhankelijk van de specifieke situatie geïnterpreteerd kunnen worden, hoe de inhoud van deze voorwaarden naar die specifieke situatie te vertalen. Daar, waar er desondanks tussen partijen een verschil van inzicht in vertaling en/of uitleg van deze voorwaarden ontstaat –en enkel in die gevallen waarin deze voorwaarden niet voor slechts één uitleg vatbaar zijn-, heeft “RS” bij uitsluiting een doorslaggevende stem ter zake de vertaling en/of uitleg van deze voorwaarden.

3.     De afnemer weet, althans behoort te weten, dat medewerkers van “RS” niet het recht hebben om geschenken met meer dan een symbolische waarde, leningen, buitensporige entertainment en/of andere aanzienlijke gunsten te aanvaarden van ondernemingen en/of personen met wie “RS” direct en/of indirect verband houdt en/of zou kunnen gaan houden.

4.     -           Exportcontrole en gebruiksbeperkingen: bepaalde producten die “RS” verkoopt, zijn onderworpen aan wetgeving inzake exportcontrole van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en/of andere landen. De afnemer dient deze exportwetgeving na te leven en -waar voorgeschreven- een licentie of vergunning te verkrijgen voor het overdragen, exporteren, wederuitvoeren en/of importeren van de producten.

-     De afnemer heeft niet het recht om producten direct en/of indirect te verkopen, te laten verkopen, te vervreemden, te exporteren, weder uit te voeren en/of hier anders over te beschikken, naar een land of entiteit waarop sancties en/of embargo's van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en/of een ander land van toepassing zijn.

-     De afnemer verklaart dat de producten die van “RS” worden gekocht niet worden gebruikt, verkocht en/of opgenomen in producten die direct en/of indirect worden gebruikt in het ontwerp, de ontwikkeling, de productie en/of het gebruik van chemische, biologische en/of nucleaire wapens, leveringsvoertuigen en/of systemen en/of voor de ontwikkeling van massa-vernietigingswapens -zonder in opsomming volledigheid te pretenderen-.

-     Producten die “RS” verkoopt zijn niet aanbevolen en/of toegestaan voor gebruik in toepassingen voor levensinstandhouding en/of chirurgische implantaten, nucleaire- en/of luchtvaarttoepassingen en/of toepassingen waarvan het ontbreken van één of meerdere onderdelen personen en/of eigendommen ernstig zou(den) kunnen schaden. De classificatie van producten voor exportdoeleinden, zoals ECCN- en Harmonised Tariff-nummers, worden uitsluitend voor intern gebruik bij “RS” gehanteerd. De afnemer is in dat verband zelf verantwoordelijk voor een (juiste en volledige) classificatie bij (door)verkoop en/of export.

-     “RS” verstrekt informatie steeds te goeder trouw, en wel op basis van de informatie die zij op het moment van de aanbieding en/of levering tot haar beschikking heeft. “RS” garandeert en/of verklaart niet dat deze informatie actueel en/of juist en/of volledig is en is niet aansprakelijk jegens de afnemer voor verlies en/of schade van en/of bij de afnemer, als gevolg van het vertrouwen op deze informatie.

 

 

VERKLARENDE BEGRIPPENLIJST

 

Diensten: handelingen die direct en/of indirect samenhangen met de (op)levering(en) van producten, maar ook handelingen uitgevoerd door en/of namens “RS” die niet direct met die (op)levering(en) samenhangen, maar waar deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden desalniettemin op van toepassing zijn en/of door “RS” werden, zijn en/of worden verklaard. “RS” biedt naast producten bepaalde diensten aan, waarbij onder meer te denken valt aan: reparatie, kalibratie, software- updates en Eprom-programmeren:

-     REPARATIES: de reparatiedienst is afhankelijk van de beschikbaarheid van onderdelen en is uitsluitend beschikbaar als het product geen buitensporige fysieke en/of elektrische schade heeft en niet is gewijzigd.  Instructies uit de reparatie-informatie/vragenlijst die bij het desbetreffende product is geleverd, dienen te zijn nageleefd. “RS” kan het product naar eigen goeddunken repareren of vervangen door een vervangend product. Alle door een afnemer gegenereerde software die met een product wordt geretourneerd, wordt bij ontvangst gewist of op andere wijze verwijderd, waarbij “RS” niet aansprakelijk is voor de gevolgen van die verwijdering;

-     KALIBRATIE: “RS” controleert op concrete punten of het product overeenstemt met de gepubliceerde specificaties, welke specificaties periodiek worden gecontroleerd en die kunnen worden herleid tot nationale normen. De volledige details van de kalibratie staan vermeld op de website van “RS”;

-     SOFTWARE-UPDATES: “RS” installeert de (beschikbare) meest recente softwareversie, waarbij “RS” op voorhand controleert of het apparaat werkt teneinde ervoor te zorgen dat de software wordt geaccepteerd;

-     EPROM-PROGRAMMEREN: de afnemer is aansprakelijk jegens “RS” voor schade aan en/of kosten voor “RS”, die voortkomt/voortkomen uit een computervirus in een medium dat de afnemer aan “RS” heeft verstrekt om te gebruiken bij de EPROM-programmeerdienst. Data en software in de apparaten van de afnemer worden verwijderd en “RS” is niet aansprakelijk voor uit die verwijdering voortvloeiende schade van de afnemer. De afnemer dient “RS” op voorhand schriftelijk in kennis te stellen van zijn of haar specifieke wensen, als deze van reguliere protocollen afwijken. De afnemer garandeert dat het kopiëren en/of verwerken van programmatuur en/of data geen schending vormt/vormen van intellectueel eigendom en/of andere rechten van derden, althans hij of zij vrijwaart “RS” van aansprakelijkstelling ter zake.

 

“RS”: de entiteit die voor (op)levering(en) van producten en/of diensten aan de afnemer/afnemer zorgdroeg, zorgdraagt en/of zal zorgdragen, dan wel daartoe een aanbieding deed en/of gevraagd werd daartoe een aanbieding te doen. Ook indien zulks niet door, doch namens “RS” geschiedde, geschiedt en/of zal geschieden.

De afnemer: de entiteit die (op)levering(en) van producten en/of diensten kreeg, krijgt en/of zal krijgen, dan wel daartoe een aanbieding kreeg en/of om een aanbieding vroeg, al of niet op basis van een koopovereenkomst.

Producten: de door en/of namens “RS” geleverde goederen en/of materialen, dan wel goederen en/of materialen waarvoor een aanbieding werd gevraagd en/of gedaan en/of daar direct en/of indirect verband mee houden.

Overeenkomst: de tussen “RS” en de afnemer tot stand gekomen mondelinge en/of schriftelijke afspraken, al of niet naar aanleiding van een eerder gedane/ontvangen aanbieding.

Partijen: direct en/of indirect bij aanbiedingen, aanvragen, afspraken, rechten, verplichtingen en/of overeenkomsten betrokkenen.

 


RS Components B.V., Bingerweg 19, 2031AZ, Haarlem, tel: 023 - 516 65 55, Fax: 023 - 516 65 66. KvK Amsterdam: 33298393. Btw-nummer: NL 806 558 519.B01. © RS Components B.V. 2017.

RS, PurchasingManager® en het symbool zijn handelsmerken van RS Components Limited. Een onderneming van Electrocomponents