Experts beantwoorden uw vragen over RoHS.Hoe kan RoHS conformiteit aangetoond en bewezen worden?

De RoHS richtlijn beperkt het gebruik van de zes stoffen maar schrijft niet voor hoe fabrikanten hun conformiteit kunnen bewijzen noch welke de voorwaarden voor toezicht op de markt zijn; dit wordt nauwkeuriger beschreven in de nationale wetgeving. De twee hoofdprincipes van de richtlijn zijn:
 • Producten die "op de markt worden gebracht" na 1 juli 2006 worden geacht conform de RoHS richtlijn te zijn. Deze "spontane verklaring" komt overeen met een aantal andere EU richtlijnen (b.v. de voorschriften voor de CE markering). De bevoegde overheden in iedere lidstaat zullen hun eigen toezichtbeleid uitstippelen en controles uitvoeren waar zij dat nodig achten.
 • Fabrikanten zullen moeten aantonen dat zij blijk hebben gegeven van "gepaste ijver" om de RoHS conformiteit van hun producten te verzekeren. Dit principe werd ook al in andere wetten aangewend, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over het begrip "met gepaste ijver".
De voorwaarden van "gepaste ijver" kunnen van land tot land maar ook van product tot product verschillen. Er bestaan een aantal mogelijke methoden om gepaste ijver te bewijzen. De hierna volgende stappen kunnen u helpen bij het definiëren van de meest geschikte methode:
1. Moet mijn product conform zijn?
 • Zo ja, neem contact op met leveranciers van componenten of materialen en vraag of ze conformiteitsverklaringen verstrekken (hier is helaas geen overeengekomen norm voor).
 • Identificeer alle artikelnummerwijzigingen en pas uw inkoopsysteem aan.
 • Bewaar de conformiteitsverklaringen in een "technisch bestand".
2. Ben ik zeker van de aan mij geleverde informatie?
 • Voer een risico-onderzoek uit om uw graad van vertrouwen vast te stellen.
 • Hoe groot is de kans dat het product één van de aan banden gelegde stoffen bevat?
 • Wordt de conformiteit aangeduid op documenten en/of productverpakkingen?
 • Levert de fabrikant of een andere partij in de bevoorradingsketen de conformiteitsinformatie?
 • Is eerdere informatie betrouwbaar gebleken?
 • Maakt dit product deel uit van een assortiment of groep waarvan de conformiteit reeds aangetoond is?
3. Wanneer u andere leveranciers kiest, moet u ook de gevolgen daarvan op de conformiteit herzien.

4. Als de conformiteit onzeker of twijfelachtig is, overweeg dan controletests en/of andere methoden om de conformiteit te bevestigen.
 • Uitvoeren van tests kan moeilijk zijn en duur uitvallen: doe dit alleen voor componenten of leveranciers met een groot risico.
 • Eis een testverslag van uw leverancier.
 • Overweeg de uitwisseling van conformiteitsinfo met zakenpartners.
5. Bewaar de conformiteitsverklarngen minstens 4 jaar lang als bewijs van "gepaste ijver".

^ Top

Wat is de RoHS richtlijn?

RoHS staat voor "Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment" ("Beperking van Gevaarlijke Stoffen in Elektrische en Elektronische Apparatuur") en geldt voor apparatuur dat op de markt gebracht wordt na 1 juli 2006. De EU richtlijn (2002/95/EC) beperkt de toepassing van 6 stoffen (lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom, brandvertragende poly-gebromeerde bifenyl (PBB) en poly-gebromeerde difenylether (PDBE)) bij de vervaardiging van bepaalde types elektrische en elektronische apparaten.

^ Top

Waar worden de beperkte substanties aangetroffen?

Stof
Lood (Pb)
Mogelijke toepassing
Soldeer
Afwerklagen
Verf (pigment of droogmiddel)
PVC (stabilisator)
Cadmium (Cd)
Pigment
PVC (stabilisator)
Contacten
Kwik (Hg)
TL-lampen
Sensoren
Relais
Zeswaardig chroom (Cr(VI)
Corrosiewerende lagen(op zink of aluminium)
Corrosiebestendigde verfsoorten
PBB & PBDE
Vlamvertragers gebruikt in kunsstoffen (PBB wordt niet langer geproduceerd)


^ Top

Wat is de definitie van elektrische en elektronische apparatuur dat door RoHS gehandhaafd wordt?

RoHS heeft betrekking op gespecificeerde types van EEA (elektronische en elektrische apparatuur) en is in de WEEE/AEEA richtlijn omschreven als:
"Apparaten die elektrische stromen of elektromagnetische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die onder een van de in bijlage I A genoemde categorieën vallen en bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1.000 volt bij wisselspanning en 1.500 volt bij gelijkspanning".

^ Top

Zullen alle producten die conform RoHS zijn een nieuw onderdeelnummer krijgen?

Er zijn verscheidene benaderingen t.o.v. RoHS en productnummering:
 • Sommige producenten kennen een nieuw artikelnummer toe aan een RoHS conform product
 • Sommigen zetten een toevoegsel bij het bestaande artikelnummer (Bijv. de versie die conform is van artikel 1234 wordt nu 1234-G of 1234PBF etc.)
 • Anderen zijn geenszins van plan om het artikelnummer te wijzigen
Dit maakt de overgang naar RoHS conformiteit uiteraard nog ingewikkelder.

^ Top

Hoe kan ik onderdelen testen of zij RoHS conform zijn?

Er zijn verschillende manieren om te testen op RoHS conformiteit, uiteenlopend van betrekkelijk eenvoudige methoden tot zeer complexe chemische analyses. Voor welke techniek ook gekozen wordt, het is belangrijk om er voor te zorgen dat het 'homogene materiaal' onderzocht wordt en niet het gehele component of montage.

Een van de meest rendabele technieken/ en de qua kosten meest efficiënte techniek om RoHS conformiteit te testen is een techniek die bekend staat als ED-XRF (electro dispersive x-ray fluorescence, of kortweg röntgentest). Bij deze techniek wordt de sample doorgelicht met röntgen en de resulterende uitstoot wordt verzameld en geanalyseerd. De röntgen kunnen de aanwezigheid en concentratie van aanwezige materialen aantonen.

De techniek heeft een aantal beperkingen, waaronder:
 • Enige kennis van de sample is vereist voor het testen, anders zouden de resultaten misleidend kunnen zijn.
 • Het kan alleen elementen uitlichten van het periodieke stelsel van aluminium tot uranium.
 • Het kan geen aanwezigheid van organische materialen zoals plastic aantonen.
 • Het kan de aanwezigheid van bromine en chroom aantonen, maar kan deze niet onderscheiden.

^ Top

Mag ik nog steeds niet RoHS conforme producten fabriceren?

Wanneer het product binnen de RoHS richtlijn valt is het nog steeds legaal om een niet-conform product te produceren, alhoewel het niet verkocht kan worden binnen de EU na 1 juli 2006. In praktijk zal er weinig vraag zijn naar niet-conforme producten.

^ Top

Is er verschil tussen "loodvrij", "groen" en "RoHS conform"?

Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar betekenen niet hetzelfde. Vanuit het oogpunt van de fabrikant zijn er twee belangrijke aspecten aan het begrip "componentenconformiteit" verbonden:
 • Aan banden gelegde stoffen: bevat het product een van deze stoffen in concentraties boven de toegestane limiet?
 • Temperatuurtolerantie: loodvrij soldeermetaal is verplicht om RoHS conforme uitrusting te fabriceren. De meest gebruikte loodvrije soldeermetalen hebben een smeltpunt dat beduidend hoger ligt dan dat van loodsoldeersel, waarbij het fabricageproces dus ook hogere temperaturen zal vereisen. Om bruikbaar te zijn moet het component dus ook tegen hogere temperaturen bestand zijn.
Als we over RoHS conformiteit praten, moet duidelijk worden gesteld wat termen zoals "groen" of "loodvrij" betekenen, want het is mogelijk dat er geen conformiteit is met de voorgeschreven beperkingen in het gebruik van gevaarlijke stoffen en temperatuurtoleranties zoals eerder beschreven. Bepaalde fabrikanten van componenten hebben gekozen voor een aanpassing in twee fasen: eerst die materialen uit het fabricageproces halen waarvoor de beperkende Richtlijn geldt (en vermelden dat hun producten "loodvrij" of "groen" zijn) en, in een latere fase, het aanpassen (of bevestigen) van de temperatuurtolerantie voor bestendigheid tegen hogere temperatuurwaarden die voor loodvrij solderen verplicht zijn.

^ Top

Heeft RoHS alleen invloed op nieuwe producten?

Nee, RoHS is van toepassing op het produceren en importeren van de 8 gespecificeerde categorieën van EEA (elektrische en elektronische apparatuur) vanaf 1 juli 2006? Het is zowel van invloed op bestaande producten als nieuwe apparatuur.

^ Top

Wat is de definitie van een "homogeen materiaal"?

Een homogeen materiaal wordt gedefinieerd als een materiaal dat mechanisch gescheiden kan worden van een ander materiaal (bijv. door schaven) zonder chemische scheiding. Het tin op een component wordt daarom gezien als homogeen materiaal, aangezien het gescheiden kan worden van koperdraad. Het lood (Pb) dat ingegoten zit kan daarentegen niet gescheiden worden door mechanische middelen. Een ander voorbeeld van een homogeen materiaal is de plastic mantel om een kabel.

^ Top

Kan ik nog steeds producten die niet-conform zijn kopen en gebruiken?

Niet-conforme componenten mogen nog steeds gebruikt worden voor reparatie van "oude" elektrische apparatuur (bijv. op de markt gebracht voor 1 juli 2006). Ze mogen ook nog gebruikt worden bij het produceren en repareren van producten die buiten het bereik van RoHS ligt.

Het aanbod van niet-conforme producten zal bepaald worden door de vraag naar deze producten. Vanwege de kosten zullen fabrikanten van componenten over het algemeen slechts één versie van een component maken. Als een component veel gebruikt wordt om nieuwe elektrische apparatuur te maken, dan zal het waarschijnlijk alleen beschikbaar zijn in RoHS conforme versie. Bepaalde onderdelen zullen alleen gefabriceerd worden als reserve-onderdelen voor bestaande apparatuur en zullen daarom nooit conform gemaakt worden.

distribiteurs mogen niet-conforme componenten op voorraad houden om applicaties te ondersteunen die buiten het bereik van RoHS vallen. Dit is waarschijnlijk de korte termijn oplossing aangezien de voorraden beperkt zullen zijn.

^ Top

Welke landen worden beïnvloed door RoHS? Waar is de RoHS richtlijn juridisch van kracht?


RoHS is een EU richtlijn en daarom alleen van kracht binnen de EU lidstaten. RoHS heeft echter een diepere impact om 2 redenen:

 • Soortgelijke wetgeving bestaat of wordt overwogen in een aantal andere landen (zoals in de VS & China)
 • De markt voor elektronica is wereldwijd en Europa is een groot deel hiervan. RoHS conforme producten kunnen in de toekomst wereldwijd verkocht worden, terwijl niet-conforme producten niet op de Europese markt mogen worden gebracht na 1 juli 2006. elektronica producenten maken daarom een verschuiving naar productie van conforme producten.
Derhalve wordt RoHS een wereldwijde "standaard" ook al is het geen juridische vereiste buiten de EU.

^ Top

Maakt de RoHS richtlijn duidelijk hoe conforme producten gekenmerkt moeten worden?

RoHS bepaald geen conformiteitsmerk, zoals de WEEE richtlijn dat wel doet. Een aantal fabrikanten duidt conformiteit aan met symbolen op de verpakking of met toevoegingen aan het artikelnummer (bijv. PBF, LF of G)

^ Top

Wie wordt beïnvloed door RoHS?

De effecten van RoHS reiken ver. Juridisch gezien heeft het invloed op iedereen:
 • Degenen die EEA produceerd in Europa
 • Degenen die EEA importeerd in Europa
 • Wiens merk afhankelijk is van EEA in Europa
EEA=Elektrische en Elektronische Apparatuur (RoHS beperkt zich tot 8 van de 10 categorieen die gespecificeerd zijn in de WEEE richtlijn).

Hoewel de werkelijke impact veel verder reikt, heeft RoHS ook implicaties voor andere delen van de inkoopketen, zoals voor:
 • Producenten van ruwe materialen
 • Producenten van componenten
 • PCB en verwante producenten
 • distribiteurs
 • Retailers
 • Ontwerpers
 • Etc.

^ Top

Wat is de definitie van RoHS conformiteit?

Een RoHS-conform product is een product dat niet meer dan de toegestane hoeveelheid van de beperkte stoffen bevat, bijv. 0.1% van het gewicht voor Lood (Pb), Kwik (Hg), zeswaardig chroom (Cr [VI]) en de 2 brandvertragers (PBB en PBDE) en 0.01% voor Cadmium (Cd) in een homogeen materiaal.

De RoHS-richtlijn is alleen van toepassing op gespecificeerde categorieën van elektrische producten; het is niet van toepassing op de productie en verkoop van componenten. Echter, om apparatuur te kunnen vervaardigen dat conform is zullen conforme componenten en loodvrij soldeer nodig zijn. Het is dus belangrijk dat componenten de limieten niet overschreiden en (waar nodig) tegen hogere productie-temperaturen kunnen die vereist zijn bij loodvrij solderen.

RS Components heeft informatie over conformiteit verkregen van de fabrikanten en heeft alles gedaan wat redelijkerwijs verwacht mag worden om deze richtlijn te kunnen volgen.

^ Top

Wat is de reden om de RoHs richtlijn ten uitvoer te brengen? Wat is het doel van de RoHS richtlijn?

RoHS moet in relatie met de WEEE richtlijn gezien worden. Hun gezamenlijke doel is het verbeteren van de milieuprestaties in alle stadia van de levenscyclus van een product.

Sommige materialen die gebruikt worden in elektronica kunnen een gevaar voor het milieu en de volksgezondheid vormen tijdens het vervaardigen of afbreken van het product.
De EU heeft daarom stappen ondernomen om het gebruik van deze materialen te beperken (RoHS) en het veilig verwerken van het afval of recyclen van elektrische apparatuur te stimuleren (WEEE).

^ Top

Hoe wordt de RoHS en de WEEE ten uitvoer gebracht?

Er is een belangrijk verschil tussen de WEEE en de RoHS richtlijnen. De WEEE bepaalt de minimum standaard die elke lidstaat moet implementeren, maar mag overschrijden.

RoHS is een eenduidige marktrichtlijn; dit betekent dat de bepalingen van deze richtlijn moeten worden nageleefd door alle EU-lidstaten.

^ Top

Op welke producten is RoHS van toepassing?

De RoHS richtlijn heeft zijn toepassingsgebied gebaseerd op Annexs 2 van de WEEE richtlijn, maar sluit 2 categorien uit (Controle- en bewakingsapparatuur en medische apparatuur). Hieronder staat de lijst met de producten waar de RoHS richtlijn op van toepassing is. De overheden zijn verantwoordelijk voor verdere voorlichting over de gevolgen op lokaal niveau.

Grote huishoudelijke apparaten:
Grotere koelapparaten
Koelkasten en diepvriezers
Andere grote apparaten voor koeling, conservering en bewaring van eetwaren
Wasautomaten
Droogautomaten
Vaatwasautomaten
Keukenfornuizen
Elektrische kachels
Elektrische verwarmingsplaten
Magnetrons
Andere grote apparaten voor het koken en andere verwerking van eetwaren
Elektrische verwarmingsapparaten en elektrische straalkachels
Andere grote apparaten voor verwarming van kamers, bedden, zitmeubelen
Elektrische ventilatoren & aircotoestellen
Andere apparaten voor aanblazing, afzuiging, verluchting, luchtverversing en klimaatregeling

Klein huishoudelijke apparaten:
Stofzuigers
Tapijtreinigers
Andere apparaten voor schoonmaak
Apparaten voor het naaien, breien, weven en andere verwerkingstechnieken voor textiel
Strijkbouten en andere apparaten voor het strijken, mangelen en andere verzorging van kleren
Broodroosters
Braadpannen
Molens, koffiemachines en apparaten voor het openen of sluiten van recipiënten of verpakkingen
Elektrische messen
Apparaten voor het knippen en drogen van haar, het poetsen van tanden, scheren, massage en andere apparaten voor lichaamsverzorging
Klokken, uurwerken en apparaten voor het meten, aangeven of registreren van de tijd Weegschalen

IT- en communicatieapparatuur:
Gecentraliseerde gegevensverwerking: Grote computers, Minicomputers, Printereenheden
Huiscomputer: Personal computers (CPU, muis, scherm en toetsenbord inbegrepen), Draagbare computers (CPU, muis, scherm en toetsenbord inbegrepen), Notebook en Notepad computers
Printers
Kopieerapparaten
Elektrische en elektronische schrijfmachines
Zak- en kantoorrekenmachines en andere producten en apparaten voor het verzamelen, opslaan, verwerken, presenteren of communiceren van informatie via elektronische weg
Gebruikersterminals en -systemen
Fax
Telex
Telefoons, munttelefoontoestellen, draadloze telefoons, mobiele telefoons (gsm's), antwoordsystemen en andere producten of apparaten voor het verzenden van klank, beelden of andere informatie via telecommunicatie

Elektrische en elektronische gereedschappen:
Boren
Zagen
Zaagmachines/ Naaimachines
Gereedschap om te draaien, frezen, schuren, malen, zagen, snijden, scheren, boren, perforeren, ponsen, plooien, buigen of gelijkwaardige bewerkingen van hout, metaal en andere materialen.
Gereedschap om te klinken, spijkeren of schroeven of om klinknagels, spijkers, schroeven en dergelijke te verwijderen Gereedschap om te lassen, solderen of gelijkwaardige activiteiten uit te voeren
Uitrusting voor het sproeien, uitspreiden, verstrooien of andere werkzaamheden met vloeibare of gasvormige stoffen met behulp van andere middelen
Gereedschap om te maaien of andere tuinwerkzaamheden uit te voeren

Verlichtingsapparaten:
Armaturen voor TL-lampen
Rechte TL-lampen
Compacte TL-lampen
HS-gasontladingslampen, ook HD-natriumlampen en metalen halogeenlampen
LD-natriumlampen
Andere verlichting of apparaten voor het verspreiden of richten van licht, met uitzondering van gloeidraadlampen

Toestellen voor particulier gebruik:
Radiotoestellen
Tv-toestellen
Videocamera's
Videorecorders
Hifi-recorders
Geluidsversterkers
Muziekinstrumenten
En andere producten of apparaten voor het opnemen of weergeven van klanken of beelden, ook signalen, of andere technologieën voor het verspreiden van klank of beeld op een andere manier dan via telecommmunicatie

Speelgoed, vrijetijds- en sportuitrusting:
Elektrische treinen of racewagensets
Draagbare videospelconsoles
Videospellen
- Computers voor fietsers, duikers, lopers, roeiers, enz.
Sportuitrusting met elektrische of elektronische componenten
Muntautomaten
Verdeelautomaten

^ Top

Welke alternatieven zijn beschikbaar voor verboden stoffen?

Component Verboden substantie Alternatief
Passieve en actieve componenten Tin/lood uiteinden Sn, SnCu, SnBi.
Gegalvaniseerde minder effectief Cr(VI) Verschillende, maar Bevestigingen
Soldeer Lood Loodvrij soldeer
Contacten AgCdO AgSnO2
Fotocellen cDs Silicone, etc.
Schakelaars, relais, sensoren Kwik Gebruikelijk goud
Connectoren Pb & Cd pigment PBDE-vlamvertragend Verschillende andere vlamvertragers
Batterijen Pb,Cd, Hg De RoHS richtlijn is niet van toepassing op batterijen.


^ Top

Wat is het effect van RoHS op onderhoud en reparatie?

Componenten die niet-conform zijn mogen gebruikt worden voor onderhoud en reparatie van Elektrische en Elektronische Apparaten die op de markt verschenen zijn voor 1 juli 2006.

Veel componenten zullen niet voor onbepaalde tijd verkrijgbaar zijn in de niet-conforme vorm. Het is mogelijk om een goede tin of lood soldeerverbinding om te zetten naar een loodvrije constructie. Daarom hoeft de reparatie van niet-conforme EEA met conforme componenten over het algemeen geen problemen op te leveren.

De reparatie van niet-conforme apparatuur met loodvrij soldeer moet vermeden worden indien mogelijk. Loodvrij soldeer heeft een hoger smeltpunt dan soldeer met lood en dit kan problemen opleveren met bestaande soldeerverbindingen en componenten.

N.B. EEA die na 1 juli 2006 op de markt verschijnen mogen alleen gerepareerd worden met conforme componenten en loodvrij soldeer.

^ Top

Wat zijn de maximum toegelaten concentraties van de chemicaliën?

De maximum toegelaten concentraties per gewicht in een homogeen materiaal zijn 0.1% voor lood (Pb), Kwik (Hg), zeswaardig chroom (Cr [VI]) en de 2 brandvertragers (PBB & PBDE) en 0.01% voor cadmium (Cd).

^ Top

Ik heb gehoord dat bij het snijden en lassen van chroom, zeswaardig chroom kan ontstaan. Is dit een probleem?

Het blijkt dat bij het lassen van RVS of staal met chroom giftige dampen vrijkomen waarin chroom trioxide (CrVI) zit. Dit komt doordat chroom metaal oxideert wanneer het verwarmd wordt. Bij lastemperatuur komt er een kleine hoeveelheid CrVI vrij.

Boven de 197ºC is CrO3 onstabiel.

Dat wil zeggen dat er dan geen Cr(VI) aan de oppervlakte aanwezig is omdat het staal te heet is en alle CrO3 verandert in CrIII.

^ Top